כתוב את הכותרת כאן

כתוב את הכותרת כאן

נוריאל חטב, חוות דעת מיחשוב

nurielhatav@gmail.com

8787

נוריאל חטב, חוות דעת מיחשוב

למה לכם חוות דעת המשפטית?
לכל תיק יש את המאפיינים הייחודיים שלו ובכל תיק נדרשת הוכחה שונה. חוות הדעת המשפטית תאיר את המקרה, תרד לעומקו ותספק תשובות משפטיות לשאלות שעלו במהלך התביעה. אנו נבחן את ההתיק וננתח אותו באופן מקצועי בהתאם לראיות, בהתאם לנזק שנעשה ובהתאם ליכולת השיקום. אנו מבטיחים ניתוח מקצועי על בסיס ידע רב שנים בתחום המחשוב והטכנולוגיה.

ציוד טכנולוגי מתקדם ותמיכה קדם משפטית מקצועית
אם קרה שהחומרה שלכם ניזוקה, התוכנה האפליקציה או כל מערכת ממוחשבת זו או אחרת בגלל טיפול לקוי של בעל המקצוע שלכם ואתם מעוניינים לתבוע, בואו אלינו, נבדוק את מידת הנזק ומידת ההיתכנות לתביעה ונסייע לכם בהכנת התיק לבית המשפט. ביסוס חוות הדעת תתבצע בעזרת מתודולוגיה מובנת ומוכחת תוך שילוב ציוד טכנולוגי מתקדם בבדיקה במידת הצורך.

מה כוללת חוות הדעת המקצועית שלנו?
בחינת המקרה, הטענות והראיות.
ניתוח המקרה והעלאה למסמך פשוט וקריא.
גיבוש מסמך סופי בשיתוף עו״ד.
אם הוגשה חוות דעת לבית משפט – אנו נכתוב חוות דעת נגדית.
חוות דעת כדין עדות בשבועה, חתומה.
הגעה לדיון על מנת לתת עדות מומחה
פנו אלינו ונספק לכם את כל הדרוש!

Why do you have a legal opinion? Each case has its own unique characteristics and each case requires different proof. The legal opinion will shed light on the case, go into depth and provide legal answers to questions that arose during the prosecution. We will examine the case and analyze it professionally according to the evidence, according to the damage done and according to the ability to rehabilitate. We guarantee professional analysis based on many years of knowledge in the field of computing and technology. Advanced technological equipment and professional pre-legal support If your hardware, software, app or any other computer system has been damaged due to poor handling by your professional and you are interested in suing, come to us, we will check the extent of the damage and the possibility of a lawsuit and we will help you prepare the case in court. The opinion will be established with the help of an understandable and proven methodology, while incorporating advanced technological equipment in the test, if necessary. What does our professional opinion include? Examination of the case, claims and evidence. Case analysis and upload to a simple and readable document. Formulation of a final document in collaboration with an attorney. If an opinion has been submitted to a court – we will write a counter-opinion. Opinion legally testimony under oath, signed. Arriving at the hearing to give expert testimony Contact us and we will provide you with everything you need!
Почему у вас есть юридическое заключение? Каждый случай имеет свои уникальные характеристики, и каждый случай требует разных доказательств. Юридическое заключение прольет свет на дело, углубится и предоставит юридические ответы на вопросы, возникшие в ходе судебного преследования. Мы рассмотрим дело и профессионально проанализируем его в соответствии с доказательствами, в соответствии с нанесенным ущербом и в соответствии с возможностью реабилитации. Мы гарантируем профессиональный анализ, основанный на многолетних знаниях в области вычислений и технологий. Современное технологическое оборудование и профессиональная предюридическая поддержка Если ваше оборудование, программное обеспечение, приложение или любая другая компьютерная система были повреждены из-за неправильного обращения со стороны вашего специалиста, и вы заинтересованы в судебном иске, приходите к нам, мы проверим размер ущерба и возможность судебного разбирательства, и мы Помогу подготовить дело в суде. Мнение будет составлено с помощью понятной и проверенной методологии, при необходимости с включением передового технологического оборудования в испытание. Что входит в наше профессиональное мнение? Рассмотрение дела, требований и доказательств. Анализ случая и загрузка в простой и читаемый документ. Составление итогового документа в сотрудничестве с юристом. Если было подано мнение в суд – напишем встречное мнение. Заключение свидетельские показания под присягой, подписано. Прибытие в судебное заседание для дачи показаний эксперта Свяжитесь с нами, и мы предоставим вам все необходимое!

השאירו הודעה וכבר נתקשר אליכם

כתוב את הכותרת כאן

כתוב את הכותרת כאן

נוריאל חטב, חוות דעת מיחשוב