כתוב את הכותרת כאן

כתוב את הכותרת כאן

גולן , עו"ד משרד הבטחון

law0546691911@gmail.com

8633

גולן , עו"ד משרד הבטחון

נפצעתם במהלך שירותכם הצבאי או הביטחוני? אתם מתמודדים מול אגף השיקום ומעוניינים לתבוע את הפיצוי המגיע לכם?

השאירו פרטים כאן לעורך דין משרד הביטחון וזכו לליווי אישי בכל שלבי התהליך, לאוזן קשבת לייצוג משפטי מקצועי ומנוסה בשקיפות מלאה שיסייע לכם לזכות בקצבאות המגיעות לכם על פי חוק.

שירות הביטחון שלנו, בצבא, במשטרה, בשב"ס או בכוחות הביטחון הכפופים למשרד הביטחון הוא משימה חשובה, הדורשת מאיתנו כוח נפשי ופיזי רב. בלא מעט מקרים, אנשי כוחות הביטחון, המשרתים בתנאים הקשים עלולים לסבול מפציעות שונות ומורכבות הנגרמות עקב תאונות שונות, עומסים פיזיים, חבלות, פגיעות בקרב או במהלך פעילות ביטחון וכדומה. במקרים אחרים תיתכן בהחלט התפתחותן של מחלות מורכבות אחרות אשר ילוו את המשרת בשארית חייו כמו סוכרת, אפליפסיה ופגיעות נפשיות רבות כמו חרדות, סכיזופרניה, דיכאון קשה או הלם קרב ופוסט טראומה, אשר יכולים להתפרץ גם שנים לאחר השירות הביטחוני.

ההתמודדות מול הפגיעות השונות דורשות מכם לפנות אל משרד הביטחון בהגשת תביעת פיצויים והתמודדות מול יחידת התביעות של משרד הביטחון שתהווה בעבורכם שער כניסה אל אגף השיקום של משרד הביטחון וזכאות לסיוע רפואי וכספי שיסייע לכם להתמודד עם הפגישה. אבל, למרות ההיערכות המנהלתית של משרד הביטחון, במקרים רבים תדרשו להתמודד עם ועדות רפואיות ארוכות, דרישות להוכחת פגיעה וקשר סיבתי בין מחלתכם או פגיעתכם לבין אירועים שאירעו במהלך שירותכם ולמעשה תדרשו להיאבק במשרד הביטחון בדרך לקבלת הפיצוי המגיע לכם.

מדוע מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בהגשת תביעות למשרד הביטחון?

עורך דין משרד הביטחון, יסייע לכם למצות את מירב זכויותיכם המגיעות לכם על פי חוק. בנוסף, עורך דין שילווה אתכם לוועדה הרפואית של משרד הביטחון, יסייע לכם להעביר את המידע הנדרש באופן יעיל ומקצועי – קריטי להגדלת קבלת החלטה לטובתכם. מקרה נוסף בו מומלץ להסתייע בעורך דין מתמחה, יהיה כאשר תרצו להגיש ערעור על החלטתה של ועדה רפואית. אם אתם חשים שלא קיבלתם מהוועדה את אשר אתם ראויים לו, זכותכם המלאה להגיש ערעור; לא פשוט, אך הסתייעות בעורך דין מתמחה, ללא ספק תקל על התהליך ותגדיל את סיכויי הצלחת הערעור.

Were you injured during your military or security service? Are you facing the Rehabilitation Division and want to claim the compensation you deserve? Leave details here for the lawyer of the Ministry of Defense and receive personal guidance at all stages of the process, to listen attentively to professional and experienced legal representation in full transparency that will help you earn the benefits you are entitled to by law. Our security service, in the army, in the police, in the IPS or in the security forces subordinate to the Ministry of Defense is an important task, which requires a lot of mental and physical strength from us. Physical, bruises, injuries during or during security activities, etc. In other cases, it is quite possible that other complex diseases will develop that will accompany the servant for the rest of his life, such as diabetes, epilepsy and many mental injuries such as anxiety, schizophrenia, severe depression or battle shock and post-trauma. Even years after the security service. Dealing with the various injuries requires you to contact the Ministry of Defense in filing a compensation claim and dealing with the Ministry of Defense's claims unit, which will be a gateway for you to the Ministry of Defense's Rehabilitation Division and eligibility for medical and financial assistance to help you cope with the meeting. But, despite the Ministry of Defense's administrative preparation, in many cases you will have to deal with lengthy medical committees, demands for proof of injury and a causal link between your illness or injury and events that occurred during your service and will actually have to fight the Ministry of Defense for compensation. Why is it advisable to contact a lawyer who specializes in filing lawsuits with the Ministry of Defense? A lawyer from the Ministry of Defense will help you make the most of your rights that you are entitled to by law. In addition, a lawyer who will accompany you to the Medical Committee of the Ministry of Defense, will help you convey the required information in an efficient and professional manner – critical to increasing decision-making in your favor. Another case in which it is advisable to seek the help of a specialized lawyer, will be when you want to appeal the decision of a medical committee. If you feel that you have not received from the committee what you deserve, you have every right to appeal; Not simple, but the assistance of a specialized lawyer will undoubtedly facilitate the process and increase the chances of success of the appeal.
Были ли вы ранены во время службы в армии или в службе безопасности? Вы обращаетесь в отделение реабилитации и хотите потребовать компенсацию, которую вы заслуживаете? Оставьте подробности здесь для юриста Министерства обороны и получите личное руководство на всех этапах процесса, чтобы внимательно выслушать профессиональных и опытных юридических представителей в условиях полной прозрачности, которые помогут вам получить преимущества, на которые вы имеете право по закону. Наша служба безопасности в армии, в полиции, в ИПС или в силах безопасности, подчиненных Министерству обороны, является важной задачей, требующей больших психических и физических сил. Во многих случаях сотрудники службы безопасности, проходящие службу в трудных условиях условия могут получить различные и сложные травмы из-за различных несчастных случаев, физических нагрузок, ушибов, травм во время или во время мероприятий по обеспечению безопасности и т. д. В других случаях вполне возможно, что другие сложные заболевания будут сопровождать слугу до конца его жизни, например диабет, эпилепсия и многие психические травмы, такие как тревога, шизофрения, тяжелая депрессия или боевой шок и посттравмы, которые могут вспыхнуть. Даже спустя годы после службы безопасности. Работа с различными травмами требует, чтобы вы связались с Министерством обороны для подачи иска о компенсации и обращения с отделом рассмотрения претензий Министерства обороны, который будет для вас воротами в Отдел реабилитации Министерства обороны и правом на медицинскую и финансовую помощь. поможет вам справиться со встречей. Но, несмотря на административную подготовку Министерства обороны, во многих случаях вам придется иметь дело с длительными медицинскими комитетами, требованиями доказательств травмы и причинно-следственной связью между вашей болезнью или травмой и событиями, которые произошли во время вашей службы, и с которыми действительно придется бороться. Министерству обороны о компенсации. Почему рекомендуется обращаться к юристу, специализирующемуся на рассмотрении исков в Минобороны? Юрист Министерства обороны поможет вам максимально использовать ваши права, на которые вы имеете право по закону. Кроме того, юрист, который будет сопровождать вас в медицинском комитете Министерства обороны, поможет вам эффективно и профессионально передать необходимую информацию, что имеет решающее значение для принятия решений в вашу пользу. Другой случай, когда рекомендуется обратиться за помощью к специализированному юристу, будет, когда вы захотите обжаловать решение медицинского комитета. Если вы чувствуете, что не получили от комитета того, чего заслуживаете, вы имеете полное право подать апелляцию; Непросто, но помощь специализированного юриста, несомненно, облегчит процесс и увеличит шансы на успех апелляции.

השאירו הודעה וכבר נתקשר אליכם

כתוב את הכותרת כאן

כתוב את הכותרת כאן

גולן , עו"ד משרד הבטחון