כתוב את הכותרת כאן

כתוב את הכותרת כאן

דניאל טויטו, עו"ד

danieltvito.law@gmail.com

6860

דניאל טויטו, עו"ד

משרד עורך דין דניאל טויטו, בעל ניסיון רב שנים בליווי מגוון רחב של עסקאות מקרקעין. המשרד מטפל בעסקות מכר ורכישה של נכסי נדל"ן מכל הסוגים, נכסים מסחריים, דירות, מגרשים, מבני תעשיה, משקים חקלאיים ועריכת הסכמי שיתוף במקרקעין.

הטיפול המשפטי כולל ליווי מקיף ויסודי מתחילת העסקה ועד סיומה המוצלח לרבות טיפול מול רשויות המס, עירייה, רשות מקומית. ורישום הזכויות במרשם הרלבנטי, ברשות רישום המקרקעין (טאבו), רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ו/או חברה משכנת.

ליווי וטיפול משפטי בעסקאות מקרקעין

חוזים והסכמים במקרקעין- קניה ומכירת דירות פרטיות, מגרשים פרטיים, משקיים חקלאיים, עסקאות רכישה ומכירה של מגרשים בהרחבה במושבים, עסקאות מתנה (העברה ללא תמורה), הסכמי שיתוף מקרקעין, חוזה שכירות, רישום זכויות עקב צוואה או ירושה, רישום זכויות אגב גירושין, עסקאות קומבינציה, ליווי בפרוייקט בתמ"א 38, פינוי בינוי ועוד.

מיסוי מקרקעין– משרדנו נותן מענה מלא ומקיף בליווי העסקה מול רשויות המס לרבות הערכה מקדימה של גובה המס ותכנון מס יעיל מול הרשויות (מס שבח ומס רכישה).

רישום זכויות בנדל"ן- משרדנו מטפל ברישום זכויות במקרקעין, רישום משכנתא, רישום זכויות בחברה המשכנת, העברת בעלות של המקרקעין לחוכר ברשות רישום המקרקעין מרשות מקרקעין ישראל על שם החוכר.

ייצוג בבית משפט- ייצוג משפטי בדיני מקרקעין לרבות, בגין הפרת הסכמים, תביעות פינוי, פירוק שיתוף וליקויי בנייה.

ליווי הסכמי רכישה קבלנים ויזמים- משרדנו מטפל בליווי הסכם רכישה מול חברות קבלניות, אנו נעביר לקבלן הערות להסכם ונגן על האינטרסים של הקונה. נסביר ללקוח את מהות ומורכבות העסקה מול הקבלן בכלל המישורים הרלבנטיים.

ליקויי בניה- תביעות בגין ליקויי בנייה- משרדנו מטפל בהגשת תביעות נגד קבלנים, מהנדסים, מפקחים, עקב ליקויים בדירת המגורים. משרדנו מלווה על-ידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה כגון: מהנדסי בניין, שמאי מקרקעין, יועצי קרקע אשר יעניקו להליך המשפטי את המעטפת המקצועית הטובה ביותר להצלחת ההליך.

 

אודות המשרד

Law firm Daniel Toito, with many years of experience in accompanying a wide range of real estate transactions. The firm handles transactions for the sale and purchase of real estate of all types, commercial properties, apartments, plots, industrial buildings, farms and the preparation of real estate sharing agreements. Legal treatment includes comprehensive and thorough support from the beginning of the transaction until its successful conclusion, including treatment with the tax authorities, the municipality, the local authority. And registration of the rights in the relevant registry, in the Land Registration Authority (Tabu), the Israel Land Authority (RMI) and / or a mortgage company. Accompaniment and legal treatment of real estate transactions Contracts and agreements in real estate – purchase and sale of private apartments, private plots, agricultural farms, purchase and sale of plots extensively in moshavim, gift transactions (transfer without consideration), lease agreements, lease, registration of rights due to a will or inheritance, registration of rights by divorce, Combination transactions, accompaniment of a project in NAP 38, evacuation of construction and more. Real estate taxation – our office provides a complete and comprehensive solution in accompanying the transaction with the tax authorities, including a preliminary assessment of the amount of tax and effective tax planning with the authorities (praise tax and purchase tax). Registration of rights in real estate – our office handles registration of rights in real estate, registration of mortgages, registration of rights in the mortgage company, transfer of ownership of the land to the lessee in the Land Registration Authority from the Israel Real Estate Authority in the name of the lessee. Representation in court – legal representation in real estate law, including, for breach of agreements, eviction claims, dissolution of partnership and construction defects. Accompanying purchase agreements Contractors and developers – Our office handles the accompaniment of purchase agreements with contracting companies, we will send the contractor comments on the agreement and play on the interests of the buyer. We will explain to the client the essence and complexity of the transaction with the contractor at all relevant levels. Construction defects – Claims for construction defects – Our office handles the filing of claims against contractors, engineers, inspectors, due to defects in the residential apartment. Our firm is accompanied by first-class professionals such as: building engineers, real estate appraisers, land consultants who will provide the legal process with the best professional envelope for the success of the procedure.
Юридическая фирма Daniel Toito с многолетним опытом сопровождения широкого спектра сделок с недвижимостью. Фирма занимается сделками по купле-продаже недвижимости всех типов, коммерческой недвижимости, квартир, участков, промышленных зданий, ферм и подготовкой договоров о разделе недвижимости. Юридическое сопровождение включает всестороннюю и тщательную поддержку от начала сделки до ее успешного завершения, включая обращение в налоговые органы, муниципалитет, местный орган власти. И регистрация прав в соответствующем реестре, в Земельном управлении (Табу), Земельном управлении Израиля (RMI) и / или ипотечной компании. Сопровождение и юридическое оформление сделок с недвижимостью Контракты и соглашения в сфере недвижимости – покупка и продажа частных квартир, частных участков, сельскохозяйственных ферм, покупка и продажа участков в мошавиме, сделки дарения (передача без вознаграждения), соглашения о разделе недвижимости, аренда, регистрация прав, связанных с завещание или наследование, оформление права развода, совмещенные сделки, сопровождение проекта в НАП 38, эвакуация строительства и многое другое. Налогообложение недвижимости – наша фирма предоставляет полное и комплексное решение по сопровождению сделки с налоговыми органами, включая предварительную оценку суммы налога и эффективное налоговое планирование с органами (налог на похвалу и налог на покупку). Регистрация прав на недвижимость – наш офис занимается регистрацией прав на недвижимость, регистрацией ипотечных кредитов, регистрацией прав в ипотечной компании, передачей права собственности на землю арендатору в Земельном Регистре от Управления Недвижимости Израиля в имя арендатора. Представительство в суде – Юридическое представительство в сфере недвижимости, в том числе при нарушении соглашений, требованиях о выселении, расторжении товарищества и строительных дефектах. Сопровождение договоров купли-продажи Подрядчики и застройщики – Наша фирма занимается сопроводительным договором купли-продажи с подрядными компаниями, мы отправим подрядчику комментарии к договору и играем в интересах покупателя. Мы объясним заказчику характер и сложность сделки с подрядчиком на всех уровнях. Строительные дефекты – Претензии по строительным дефектам – Наша фирма рассматривает претензии к подрядчикам, инженерам, инспекторам из-за дефектов в жилой квартире. Нашу фирму сопровождают первоклассные профессионалы, такие как: инженеры-строители, оценщики недвижимости, земельные консультанты, которые обеспечат юридический процесс наилучшим профессиональным пакетом для успеха процедуры.

השאירו הודעה וכבר נתקשר אליכם

כתוב את הכותרת כאן

כתוב את הכותרת כאן

דניאל טויטו, עו"ד