כתוב את הכותרת כאן

כתוב את הכותרת כאן

דדון משה ושות' מומחים לדיני נזיקין

moshe111@bezeqint.net

9943

דדון משה ושות' מומחים לדיני נזיקין

משרד עורכי דין המתמחה בדיני נזיקין , תביעות ביטוח ,תביעות אובדן כושר עבודה ,תביעות סיעוד ,תאונת דרכים , תאונת עבודה , תביעות למול המוסד לביטוח לאומי . מעל 30 שנות נסיון

עו"ד דדון משה, חבר בלשכת עורכי הדין בישראל, בוגר בית ספר למשפטים ובעל תואר ראשון במשפטים (LL.B.). עו"ד דדון משה בוגר המגמה הדו שנתית בביטוח כללי, במכללה לביטוח בת"א והחזיק ברישיון סוכן ביטוח מורשה בין 1993-2000. עו"ד דדון משה התמחה בכל ענפי הביטוח: האלמנטרי, החיים, הבריאות, וביטוח ימי. כמו כן, עו"ד דדון משה בוגר קורס להכשרת מגשרים ונכלל ברשימת המגשרים בהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים ), התשנ"ו- 1996. עו"ד דדון משה רשום כמגשר מטעם הנהלת בתי משפט בישראל.

המשרד מטפל בנושאים: האזרחי, דיני ביטוח – וכל תביעות הביטוח, נזיקין, מסחרי אזרחי, ביטוח לאומי, צוואות/ ירושות, מקרקעין, הוצל"פ ועוד… עורך דין דדון משה עוסק בתחום דיני הנזיקין ובפרט בתחום דיני הביטוח ונזקי גוף, תאונות דרכים, תאונות עבודה ותביעות למול המוסד לביטוח לאומי.

כיום, עוסק משרדו של עו"ד דדון משה בייצוג תובעים בתביעות למול חברות ביטוח, דיני עבודה, תביעות למול המוסד לביטוח לאומי, וכן תביעות בגין תאונות דרכים ונזקי גוף. המשרד עוסק, בין היתר, בדיני מקרקעין ועסקאות נדל"ן. עו"ד דדון משה עוסק בעסקאות סבוכות במקרקעין בכפר ו/או במושב, משקים נחלות וכד'…

למשרד מחלקה המטפלת גם בדיני משפחה וירושה. המשרד מתמחה בדיני משפחה ומעמד אישי. משרדנו מייחס חשיבות מרובה למתן שירות אישי וצמוד, תוך יתרון יחסי בהיכרות התיק הספציפי, ורכישת ניסיון מצטבר אשר מאפשר להעניק ללקוח שירות משפטי ברמה גבוהה.

המשרד מטפל בנושאים הבאים:

  • דיני ביטוח – כל תביעות הביטוח
  • ביטוח אובדן כושר עבודה
  • תביעות סיעוד
  • נזיקין
  • נזקי גוף
  • ביטוח לאומי
  • צוואות/ ירושות
  • מקרקעין
  • תאונות עבודה
  • ותביעות למול המוסד לביטוח לאומי

משרדנו מייחס חשיבות מרובה למתן שירות אישי וצמוד, תוך יתרון יחסי בהיכרות התיק הספציפי, ורכישת ניסיון מצטבר אשר מאפשר להעניק ללקוח שירות משפטי ברמה גבוהה.

A law firm specializing in tort law, insurance claims, incapacity claims, nursing claims, car accident, work accident, claims against the National Insurance Institute. Over 30 years of experience Adv. Dadon Moshe, a member of the Israel Bar Association, a graduate of the School of Law and holds a Bachelor of Laws (LL.B.). 1993-2000. Adv. Dadon Moshe specialized in all branches of insurance: the elementary, life, health, and marine insurance. In addition, Adv. Dadon Moshe graduated from a course for the training of mediators and was included in the list of mediators in accordance with Regulation 2 of the Courts Regulations (List of Mediators), 5756-1996. Adv. Dadon Moshe is registered as a mediator on behalf of Israeli courts. The firm handles issues: civil, insurance law – and all insurance claims, torts, civil commercial, social security, wills / inheritances, real estate, OTZL and more Work accidents and claims against the National Insurance Institute. Currently, the firm of Adv. Dadon Moshe represents plaintiffs in claims against insurance companies, labor law, claims against the National Insurance Institute, as well as claims for road accidents and bodily injuries. The firm deals, among other things, with real estate law and real estate transactions. Adv. Dadon Moshe deals with complicated transactions in real estate in the village and / or in the moshav, farms, farms, etc.… The office has a department that also handles family and inheritance law. The firm specializes in family law and personal status. Our firm attaches great importance to providing a personal and close service, while having a relative advantage in knowing the specific case, and acquiring accumulated experience that allows the client to provide a high level of legal service. The firm handles the following issues: Insurance Law – All Insurance Claims Disability insurance Nursing Claims damages Bodily injury Social Security Wills / Inheritances real estate Work accidents And claims against the National Insurance Institute Our firm attaches great importance to providing a personal and close service, while having a relative advantage in knowing the specific case, and acquiring accumulated experience that allows the client to provide a high level of legal service.
Юридическая фирма, специализирующаяся на деликтном праве, страховых исках, исках о нетрудоспособности, уходе за больными, автокатастрофах, несчастных случаях на производстве, исках против Национального института страхования. Более 30 лет опыта Адвокат Дадон Моше, член Коллегии адвокатов Израиля, выпускник юридического факультета и имеет степень бакалавра права (LL.B.). Адвокат 1993–2000 годов. Адвокат Дадон Моше специализировался на всех отраслях страхования : элементарное страхование, страхование жизни, здоровья и моря. Кроме того, адвокат Дадон Моше окончил курс подготовки медиаторов и был включен в список медиаторов в соответствии с правилом 2 Регламента судов (Список медиаторов), 5756–1996 годы. Адвокат Дадон Моше зарегистрирован как посредник от имени израильских судов. Фирма занимается вопросами: гражданское, страховое право – и все страховые претензии, правонарушения, гражданские коммерческие дела, социальное обеспечение, завещания / наследство, недвижимость, OTZL и многое другое… Юрист Дадон Моше занимается деликтным правом и, в частности, законодательством о страховании и травмах, дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи на производстве и претензии к Институту национального страхования. В настоящее время фирма адвоката Дадона Моше представляет истцов в исках против страховых компаний, трудовом законодательстве, исках против Национального института страхования, а также в исках о дорожно-транспортных происшествиях и телесных повреждениях. Фирма занимается, среди прочего, законодательством о недвижимости. и операции с недвижимостью. Адвокат Дадон Моше занимается сложными сделками с недвижимостью в деревне и / или в мошаве, на фермах, фермах и т. Д. В офисе есть отдел, который также занимается семейным и наследственным правом. Фирма специализируется на семейном праве и личном статусе. Наша фирма придает большое значение предоставлению личного и внимательного обслуживания, имея при этом относительное преимущество в знании конкретного дела и приобретении накопленного опыта, который позволяет клиенту предоставлять юридические услуги высокого уровня. Фирма занимается следующими вопросами: Закон о страховании – все страховые случаи Страховка по инвалидности Претензии по уходу убытки Телесное повреждение Социальное обеспечение Завещания / наследства недвижимость Несчастные случаи на работе И претензии к Институту национального страхования Наша фирма придает большое значение предоставлению личного и внимательного обслуживания, имея при этом относительное преимущество в знании конкретного дела и приобретении накопленного опыта, который позволяет клиенту предоставлять юридические услуги высокого уровня.

השאירו הודעה וכבר נתקשר אליכם

כתוב את הכותרת כאן

כתוב את הכותרת כאן

דדון משה ושות' מומחים לדיני נזיקין